Elektroniczne systemy zabezpieczeń
Kasy fiskalne
Sprawdź ceny kas fiskalnych ELZAB
Sprawdź ceny internetu
Systemy alarmowe

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako JUPITER S.C Jerzy Wilczyński i Maria Wilczyńska., w świetle przepisów jesteśmy, administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy);

 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 • a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

 • b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym),

 • przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

 • w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub

 • w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym interesem).

 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 3. marketingu bezpośredniego – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

 5. wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane w ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dane z dotychczas złożonych reklamacji - w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

Dane transmisyjne

W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach).

Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji;

 • zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

 • przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby);

 • marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody);

 • z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych.

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne , które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne do prawidłowej weryfikacji abonenta zarówno w celu zawarcia, jak i wykonania umowy.

W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych (np. logi połączeń), co jest konsekwencją wykonywania łączącej nas umowy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

 1. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

 2. podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

 3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;

 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w firmie Jupiter lub dzwoniąc pod numer telefonu.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Jupiter Sklep Komputerowy

ul. Kolejowa 65-66

59-620 Gryfów Śląski

tel: 75 7814388 lub 75 7811454